ug_wykrzyknik

Ze względu na groźbę rozprzestrzeniania się koronawirusa, a co za tym idzie w trosce o zdrowie mieszkańców, planowana na najbliższy piątek Sesja Rady Gminy nowy Duninów została odwołana. O nowym terminie posiedzenia poinformujemy.


Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się w sali gimnastycznej SP w Nowym Duninowie bez możliwości udziału mieszkańców. Z porządku obrad wyłączono sprawozdania jednostek organizacyjnych, informacji klubów sportowych.


Nowy Duninów, dnia 19 marca 2020 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm), zawiadamiam, że zwołuję XIII sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2023, na dzień 27 marca 2020r,  godz. 1000. Posiedzenie odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, (wejście parter – sala gimnastyczna)
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
2.    Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz  korespondencji wpływającej do Rady;
3.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
4.    Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami,
5.    Realizacja planowamych inwestycji w roku 2020;
6.    Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
7.    Podjęcie uchwał w sprawie:
•    projekt uchwały nr 1 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;
•    projekt uchwały nr 2 – zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowy Duninów na 2020 rok;
•    projekt uchwały nr 3 – w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacja zadania inwestycyjnego      pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowa Wieś gm. Nowy Duninów”
•     projekt uchwały nr 4 – uchwała zmieniająca Uchwałę nr 50/VII/2019 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 22 marca 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów,
•    projekt uchwały nr 5 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stary Duninów,
•    projekt uchwały nr 6 – w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „ Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 r.”,
•    projekt uchwały nr 7 – w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Duninów w roku 2020”;
•    projekt uchwały nr 8 – w sprawie   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2020-2022;
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu          zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019;
9.     Sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji usuwania wyrobów zawierających azbest dla  Gminy Nowy Duninów za rok 2019.
10.    Sprawy różne;
11.    Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
12.    Przyjęcie protokołu z  XII sesji Rady Gminy;
13.    Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów.