I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 6 pkt 3, art.7 i art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r.  Poz. 2188 ze zm.) Urząd Gminy w Nowym Duninowie uprzejmie, iż w terminie od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 2 marca 2020 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok. 16.

Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=217

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Wypłata zwrotu przyznanego podatku nastąpi w terminie

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r.