Archive for grudzień, 2020

XVI sesja Rady Gminy


31 grudnia 2020 r. UG do godz. 13.00

ug_info31 grudnia 2020 roku zapraszamy interesantów do Urzędu Gminy w godz. 7.00 – 13.00.


 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i życzymy spokojnego Sylwestra i dobrego roku 2021.

30 grudnia 2020 r. sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz.713t. j. , zm. Dz. U z 2020r,  poz. 1378), zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2018 – 2023, na dzień 30 grudnia 2020r,  godz. 1000, w budynku Stowarzyszenia „Nasze Lipianki” oraz OSP Lipianki, m. Lipianki 28A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;
 2. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz korespondencji wpływającej do Rady;
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;
 5. Informacja Radnego Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego;
 6. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • projekt uchwały nr 1 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;
 • projekt uchwały nr 2 - w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Nowy Duninów na 2021 rok;
 • projekt uchwały nr 3 - zmieniająca uchwałę budżetowa gminy Nowy Duniów na 2020 rok;
 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie uchwalenie Planu Pracy Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok;
 • projekt uchwały nr 5 – w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 6 - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 7 - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 8 - w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Rady Gminy Nowy Duninów na 2021 rok,
 • projekt uchwały nr 9 – w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Duninów na 2021 rok;
 • projekt uchwały nr 10 – uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oraz uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności;

 

 1. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego, z uwzględnieniem ochrony przeciwpowodziowej;
 2. Informacja z realizacji planowanych inwestycji w roku 2020;
 3. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy o pracy w 2020 roku;
 4. Sprawy różne;
 5. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;
 6. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy;

Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Nowy Duninów.

/-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

arimrDo 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa)
wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków.

Pomoc przysługuje rodzinie, w której:

 • przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych;
 • jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • dochód na jedną osobę nie przekracza 1,2 tys. zł na miesiąc.

Z dotacji może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

 • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
 • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
 • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego – ale tylko
  w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż od 10.12.2020 r.

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie
od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Konsultacje – Centralny Port Komunikacyjny

ug_infoCentralny Port Komunikacyjny – trwają konsultacje społeczne przed przyjęciem dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2020 r. Zachęcamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, rady sołeckie do zapoznania się z materiałami i aktywnego udziału w konsultacjach.

Gmina Nowy Duninów zgłasza sprzeciw wobec proponowanego przebiegu linii kolejowej nr 5 na terenie gminy Nowy Duninów, niesie za sobą znaczne uciążliwości dla mieszkańców poprzez wysokie prawdopodobieństwo występowania kolizji z istniejąca już zabudową. W naszej ocenie proponowana inwestycja naruszy ład i porządek, stanowiąc przy tym utrudnienia w zakresie zagospodarowania i wykorzystania inwestycyjnego tego obszaru.

Z punktu widzenia Wójta Gminy Nowy Duninów sprawą nadrzędną jest podejmowanie wszelkich inicjatyw, zmierzających do ochrony prawa własności i komfortu życia mieszkańców.  Zachęcamy do zapoznania się z założeniami dokumentów  oraz poparcia naszych działań poprzez składanie indywidualnych wniosków.


Konsultacje SOOŚ – Centralny Port Komunikacyjny (cpk.pl)

Go to Top