Archive for Kwiecień, 2020

“Zdalna Szkoła” w gminie Nowy Duninów

zdalna_szkola_534Jest grant dla gminy Nowy Duninów na realizację projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Wójt Gminy Nowy Duninów w dniu 22.04.2020 r. podpisał umowę o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kwota przyznanego grantu wynosi 44 944,03 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Projekt realizowany będzie w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do dnia 22 października 2020 r. (6 miesięcy).

W ramach projektu zostanie zakupionych 13 laptopów z oprogramowaniem, które zostaną przekazane Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie ze Szkołą Filialną w Soczewce.

Sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wsparcia uczniów i nauczycieli z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i koniecznością prowadzenia zdalnego nauczania.


003_2018_02_27_534“Drogie dzieciaki, wniosek o laptopy dla Was złożyłem w pierwszych dniach naboru. Próbowaliśmy pierwszego dnia, ale chętnych było tak wielu, że nie zostawiliśmy szans dla systemu, który obsługiwał ten nabór. Wiem, że skorzystacie z tego sprzętu, także wtedy gdy czas epidemii minie. W tej chwili czekamy na sfinalizowanie zakupu. Życzę Wam wytrwałości i cierpliwości. Tego samego życzę Waszym nauczycielom i rodzicom. Jeszcze chwilę nie będziemy się spotykać, ale gdy już nadejdzie czas spotkań, będą one tym bardziej miłe. Pozdrawiam Was i życzę zdrowia. Myślę, że Wasi dyrektorzy przyłączą się do tych życzeń. Pewien jestem, że za Wami tęsknią”

Mirosław Krysiak

Zmiany w ograniczeniach pracy Urzędu Gminy

IMG_5342Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 i 750), ogłasza się, że od poniedziałku 4 maja br. (godzina 800):

 

 • kasa Urzędu Gminy w Nowym Duninowie będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1200 , w środę od 900 do 1300;
 • Punkt Kasowy w Nowym Duninowie Banku Spółdzielczego w Gostyninie będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1200 , w środę od 900 do 1300.

Obsługa w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie musi odbywać się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas obsługi to:

 

 • osoby będą przyjmowane do Urzędu i obsługiwane pojedynczo;
 • każda osoba przed wejściem do Urzędu i przed wyjściem z Urzędu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk;
 • każda osoba przebywająca na terenie Urzędu jest zobowiązana do noszenia maseczki ochronnej;
 • osoby oczekujące na wejście do Urzędu mają obwiązek zachowania co najmniej dwumetrowego dystansu między sobą.

 

Z uwagi na zagrożenie chorobą COVID-19 ( koronawirus ), nadal do odwołania obowiązuje ograniczenie pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Do w/w niezbędnych zadań zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
  1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. 293 z późn. zm.),
  2. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. 1474 z późn. zm.);
 • ochrony środowiska, w tym dotyczące:
 1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. 283 z późn. zm.),
 2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. 55 z późn. zm.).

IMG_5336Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

W sytuacjach wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów, przy drzwiach wejściowych do Urzędu, nadal udostępniony będzie Punkt Obsługi Interesanta.

Wszelkie niezbędne sprawy mogą być załatwione:

-drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: ug@nowyduninow.info.pl

lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:  ugnowyduninow/skrytka

-za pośrednictwem operatora pocztowego

-telefonicznie pod numerami telefonów dostępnych w BIP: ugnowyduninow.bip.org.pl, w zakładce „Urząd Gminy”.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

 


 

Tekst ogłoszenia dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce “Ogłoszenia/Komunikaty”

Oszczędzaj wodę.

O wiosennych roztopach możemy opowiadać wnukom, że kiedyś były. Deszczu też brak i na razie nie zanosi się na dłuższe i intensywne opady. Alarmują rolnicy i leśnicy, ale nie tylko. Hydrolodzy uprzedzają, że ten rok będzie wyjątkowo suchy. Dlatego warto wziąć sobie do serca apele o rozważne korzystanie z wody, szczególnie tej uzdatnionej. Dziś wójt razem z przedstawicielami straży pożarnej uzgodnił alternatywne punkty poboru wody niezbędnej do zaopatrzenia służb gaśniczych w razie pożaru.  Jest to to m.in. Zalew Włocławski (pobór w porcie) i  nasze parkowe stawy. Także podczas spotkania z prezesem LKS Wisła Nowy Duninów uzgodniono, że do podlewania płyty boiska używać będziemy wody spoza wodociągu gminnego.

Apelujemy do wszystkich naszych mieszkańców i gości – postarajmy się racjonalnie gospodarować wodą z wodociągu. Oszczędnie podlewajmy ogródki, a baseny może kupujmy ciut mniejsze? Najmłodsi nie potrzebują hektolitrów wody do dobrej zabawy.

Odwołanie zakazu handlu obwoźnego.

ug_infoZ uwagi na łagodzenie obostrzeń związanych z szerzeniem się wirusa SARS-CoV-2, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z późn. zm.) wójt gminy Nowy Duninów odwołuje zakaz stawiania stoisk handlu obwoźnego na terenie gminy Nowy Duninów.

Handel musi jednak odbywać się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa:
1) odległość między stoiskami handlowymi (straganami) nie może być mniejsza niż 1,5 m;
2) przy jednym stoisku handlowym (straganie) nie może przebywać równocześnie więcej niż 4 klientów, z zachowaniem dwumetrowego dystansu między sobą;
3) osoby zarządzające stoiskami handlowymi (straganami) są obowiązane zapewnić klientom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
4) osoby kupujące zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia podczas zakupu towarów rękawiczek jednorazowych;
5) osoby zarządzające stoiskami handlowymi (straganami) są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska obsługi.

Spacerkiem po parku i …

Kwiecień to niezaprzeczalnie jeden z piękniejszych miesięcy w roku. Gdyby nie stan epidemii, tegoroczny kwiecień byłby idealnie piękny.  A tak  – w szkołach dziwna cisza, boiska puste, w parku cicho, a wójt nawet za biurkiem w maseczce i rękawiczkach. Spotkane w parku osoby – zamaskowane. Trudno się poznać, więc na wszelki wypadek pozdrawiajmy się nawzajem. Dobrze byłoby nie urazić np. sąsiada :)

Normalność – za nią dziś (prócz deszczu) tęsknimy i dopiero teraz doceniamy.

Go to Top