Archive for Czerwiec, 2019

Suszowe – Pilne!

Nowy Duninów, 28.06.2019

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Nowy Duninów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, z powodu suszy.

 

Zgodnie z Raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach, na terenie gminy Nowy Duninów suszą zostały objęte: zboża jare, zboża ozime i truskawki

Wszystkie uprawy wykazane jako uszkodzone muszą być zlokalizowane na I kategorii glebowej, tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty Mapa kategorii glebowych IUNG.

 

Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

 

Ponadto we wniosku o oszacowanie szkód rolnicy posiadający zwierzęta powinni wpisać rzeczywistą lub prognozowaną sprzedaż w całym roku 2019 gatunki zwierząt oraz nazwę uzyskiwanego produktu zwierzęcego będącego produkcją towarową w gospodarstwie.

 

Na podstawie zebranych zgłoszeń Zespół Komisji będzie prowadził lustracje w terenie. Na tej podstawie będzie weryfikował powstałe szkody i spisywał protokoły strat. Warunkiem oszacowania przez komisję zgłoszonych przez rolnika strat w poszczególnych uprawach jest zachowanie uprawy do momentu szacowania co umożliwi wykazanie realnych strat  w protokole.

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, pok. nr 7, lub na stronie internetowej http://nowyduninow.info.pl.

Wymagane załączniki:

 1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019. (kopia wniosku do ARiMR)
 2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty. (w przypadku posiadania zwierząt)

Do pobrania:

 1. Wniosek o oszacowanie szkód

 Wnioski przyjmowane będą do dnia 10 lipca 2019 r.

Absolutorium dla Wójta jednogłośnie

VIII sesja Rady Gminy

VIII Sesja Rady Gminy

28 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 rozpocznie się VIII Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;

 3. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;

 4. Informacja Przewodniczących Komisji o posiedzeniach pomiędzy sesjami;

 5. Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

 6. Raport o stanie gminy Nowy Duninów za rok 2018;

  1. Debata nad raportem,

  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania – projekt nr 1,

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za 2018 rok – projekt uchwały nr 2;

 • udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – projekt uchwały nr 3;
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • projekt uchwały nr 4 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów;
 • projekt uchwały nr 5 - uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowy Duninów na 2019r;
 • projekt uchwały nr 6 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 8 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 9 - w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Duninów, a także określenia granic ich obwodów,
 • projekt uchwały nr 10 - w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Nowy Duninów w 2019r,
 • projekt uchwały nr 11 - zmieniająca uchwałę nr 27/V/07 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 stycznia 2007 roku, w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów,
 • projekt uchwały nr 12 – w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej,

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie za 2018 rok,

 2. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2018” w roku 2018.

 3. Raport z wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Duninów na lata 2016-2022,

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok,

 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów w 2018r,

 6. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Nowy Duninów w roku 2018 – informacja zostanie przedstawiona w formie prezentacji,

 7. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego;

 8. Informacja z działalności jednostek OSP na terenie gminy Nowy Duninów za 2018 rok,

 9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Nowy Duninów w roku 2018;

 10. Sprawy różne;

 11. Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

 12. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy;

 13. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów

Trzymaj Formę

Zachęcamy Państwa do aktywności. To naprawdę najlepszy sposób na zmianę perspektywy. Uwierzcie, aktywności fizycznej nie zastąpi żadna cudowna tabletka.


aktywnosci3_534

Go to Top