Archive for Grudzień, 2017

Niech to będzie dobry rok dla Mazowsza

Rok 2017 prawie za nami

Koniec roku więc czas na małe jego podsumowanie w zakresie inwestycji prowadzonych i zakończonych w naszej gminie.

Największym zadaniem jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie, realizowana w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i dofinansowana  w 80% w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. W głównym projekcie nie ma konserwacji pokrycia dachowego, które wykonane jest w ramach własnych środków. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe GOSPIN Sp. z o.o. (łącznie za kwotę 1.698.888,08 zł.) W grudniu odebrano część prac, ale wykonawca nie przerywa ich. Zakończenie planowane jest na koniec marca 2018 r.

Drugą kosztowną inwestycją prowadzoną w 2017 r. jest budowa kanalizacji w Nowym Duninowie w ramach dużego projektu obejmującego część Nowego Duninowa, Karolewo i Nową Wieś. Wykonawcą jest firma Wod-Bud, która wykonała prace za kwotę brutto 1.572.800,00 zł, z czego 500 tys. zł to pożyczka udzielona przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podlegająca częściowemu umorzeniu.

Przyłączenia gospodarstw do sieci rozpoczną się wioną 2018 r. Ostateczny termin, w którym wykonawca może wykonać przyłącze to koniec czerwca 2018 r.

W projekcie budżetu na rok 2018 wójt zapisał ciąg dalszy kanalizacji obejmujący budowę sieci w Karolewie oraz wykonanie projektu sieci w Starym Duninowie.


Prawie 200 tys. zł kosztowała budowa drogi gminnej w Lipiankach. Zadanie zostało odebrane w październiku 2017 r. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina. Marszałek Województwa Mazowieckiego dofinansował budowę w 50% w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Wykonaliśmy również dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej w Lipiankach oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie.

Rozpoczęliśmy przygotowania do wykonania inwestycji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dwustronne porozumienie dotyczy budowy brakujących chodników przy drodze krajowej, budowę chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów oraz wykonanie ścieżki rowerowej w Popłacinie. W budżecie gminy na 2018 r. wójt zaplanował środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

Jest też deklaracja GDDKiA w Warszawie dotycząca odwodnienia drogi krajowej w centrum Nowego Duninowa. Niezależnie od prac wykonanych przez zarządcę DK 62, wójt wiosną 2018 r. podejmie działania we własnym zakresie, zmierzające do poprawy warunków na Placu Strażackim.

Zakończono też projekt ochrony bioróżnorodności, ograniczenia negatywnego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo i promocji lokalnych walorów turystycznych na terenie powiatu, realizowany przez Starostę Płockiego z udziałem środków UE. Luneta i rowery w Nowym Duninowie czekają na ciepły powiew wiosny, a z drzewa OZE w Soczewce już można korzystać.

Droga powiatowa do Grodzisk w budowie. Po odbiorze części prac wykonawca w porozumieniu z inwestorami, tj. Starostwem Powiatowym w Płocku, Gminą Nowy Duninów i Lasami Państwowymi, do wiosny wstrzymał roboty. Termin zakończenia prac uzgodniono na czerwiec 2018 r.

Zamknięto wydatki z funduszu sołeckiego. Łatwo nie było, ale wspólnie udało się dokończyć zadania.

Co z aktualności?

Dziś wójt składa wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych: ul. Parcelowa w Nowym Duninowie oraz droga gminna w Karolewie (ciąg dalszy drogi asfaltowej). Kosztorys opiewa na 400 tys. zł. Liczymy na 50% udział Marszałka.

Także do Marszałka wpłyną do 10 stycznia dwa wnioski o dofinansowanie zadań sołeckich. Po konsultacjach z sołtysami ustalono, że w najbliższym czasie aplikować o środki będą sołectwa: Nowy Duninów i Karolewo – Nowa Wieś. Na jedno zadanie przypada 10 tys. zł,  z czego połowę dokładamy z budżetu gminy. I tak sołectwo Nowy Duninów zaplanowało zmodernizowanie miejsca rekreacji przy boisku na ul. Włocławskiej, gdzie spotykają się mieszkańcy całej gminy podczas spotkań rekreacyjnych, a sołectwo Karolewo – Nowa Wieś będzie doposażało swoją świetlicę.

Jeśli mowa o miejscach rekreacji i zagospodarowania turystycznego warto wspomnieć, że: projekt przygotowany przez wójta dot. zagospodarowania plaży w Soczewce, projekt przygotowany przez OSP w Dzierząznie dot. remontu świetlicy oraz przygotowany przez GKS „Fala” Nowy Duninów dot. budowy siłowni zewnętrznej i wiaty rowerowej na terenie szkoły w Nowym Duninowie, przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia.

Szkoła w Lipiankach wciąż nie jest sprzedana. Wójt zainicjował dyskusję na temat stworzenia na jej bazie centrum kulturalno – rekreacyjnego dla mieszkańców Duninowa Dużego i Lipianek. Miałaby tam swoje zaplecze m.in. OSP Lipianki, Stowarzyszenie „Nasze Lipianki”. Miejsce to, w połączeniu z boiskiem, o którego utworzeniu informowaliśmy w mijającym roku niejednokrotnie, tworzyłoby ośrodek dla szerokiej grupy nie tylko mieszkańców tych dwóch sołectw, ale także gości i turystów oraz wspólnoty parafialnej. O ustaleniach w tej sprawie będziemy niebawem informowali.

To tyle na koniec 2017 roku i dobry początek 2018 r.

baner_nowyrok534

Wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku życzą Państwu Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budżet na 2018 r. przyjęty

budzet_2Na wczorajszej, ostatniej w tym roku, XXIV sesji Radni przyjęli jednogłośnie złożony przez Wójta projekt budżetu z autopoprawkami na rok 2018.

Na liście zadań do realizacji znalazły się m.in. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie, zagospodarowanie plaży w Soczewce, II etap budowy kanalizacji (w Karolewie), projekt kanalizacji w Starym Duninowie.

Kompletne zestawienie planowanych zadań znajdzie się na naszych stronach internetowych z początkiem stycznia 2018 r.

Wesołych Świąt i szczęścia w 2018 roku.

Jedziemy do Grodzisk

Przedsiębiorco!

Urząd Skarbowy w Płocku informuje, że w związku z wzrastającym zainteresowaniem podatników szkoleniami JPK_VAT podjęto decyzję o przedłużeniu cyklu szkoleniowego Wtorki z JPK” i realizacji szkoleń w miesiącu grudniu. Ostatnie szkolenie z tego cyklu odbędzie się jutro 19 grudnia w siedzibie Urzędu w sali szkoleniowej 011 (przyziemie) o godzinie 10:00.

Informujemy, że nie obowiązuje wcześniejsza forma zapisu.

Szczegóły:

pod nr tel. 24 361 65 16

pod adresem e-mail: joanna.tomaszek@mz.mofnet.gov.pl

jpk

Nasze muzyczne talenty.

Spotkanie opłatkowe

bezpłatne szczepienia już wkrótce

IMG_5691-1
W trosce o zdrowie najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców gminy Nowy Duninów Wójt, we współpracy z lekarzem rodzinnym Panią Katarzyną Urbańską, przygotował programy profilaktyki zdrowotnej, które gwarantują bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom serogrupy C dla dzieci w wieku od 12 do 23 m-ca życia oraz przeciw grypie dla osób w wieku 65+.

Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia programów. Szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy C będą realizowane od miesiąca stycznia do grudnia 2018r., natomiast szczepienia przeciwko grypie przed sezonem grypowym, tj. od miesiąca czerwca do listopada 2018r.

Rozważając decyzję o szczepieniach powinniśmy pamiętać, że meningokoki to bakterie, które powodują jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych człowieka – inwazyjną chorobę meningokokową przebiegającą najczęściej, jako sepsa meningokokowa, czyli uogólnione zakażenie krwi z ciężkimi objawami ze strony wielu narządów oraz meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych mogące prowadzić do bardzo poważnych powikłań, takich jak uszkodzenie mózgu.  Szczególnie narażone na zachorowanie są: niemowlęta i małe dzieci w wieku do 5 lat. Zakażeniom meningokokami i ich powikłaniom można skutecznie zapobiegać, stosując szczepienia.

Grypa natomiast, nie jest zwykłą infekcją, którą można wyleczyć domowymi sposobami. Jest chorobą wirusową, często o ciężkim przebiegu, niosącą ze sobą ryzyko wystąpienia groźnych dla życia i zdrowia powikłań, takich jak: zapalenie oskrzeli, płuc, krtani, ucha środkowego oraz zaostrzenie chorób o przebiegu przewlekłym (astma, cukrzyca). Szczepiąc się przeciwko grypie skutecznie chronimy nasz organizm przed atakiem wirusa grypy, zwłaszcza w okresie obniżonej odporności organizmu.

Opisane programy profilaktyki zdrowotnej uzyskały pozytywną opinię Wojewody Mazowieckiego i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz otrzymały dofinansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 80% środków przewidzianych na ich realizację.

O szczegółowych zasadach udziału w programach mieszkańcy zostaną poinformowani w ramach realizowanej wkrótce kampanii promocyjno-edukacyjnej.

Droga do Grodzisk

Prace na drodze do Grodzisk, ze względu na warunki pogodowe, zostaną wstrzymane. Wykonawca zawnioskował o przesunięcie terminu zakończenia prac na początek roku 2018.

Harmonogram na 2018

ug_infohttp://nowyduninow.info.pl/?page_id=871
Pod tym adresem znajdziecie Państwo harmonogram odbioru odpadów w roku 2018. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem do końca roku odpady nie będą już odbierane.

Stacja paliw działa

infoJak informuje właściciel stacji paliw w Nowym Duninowie, sprzedaż paliw została wznowiona.

W Świątecznym Nastroju

W świątecznym nastroju są już przedszkolaki, może i my powinniśmy?

Wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołów Zarządzania Kryzysowego.


Pierwsze przyłączenia do kanalizacji

IMG_7466_534Budowa kanalizacji to kosztowna inwestycja. Duży projekt został podzielony na części ze względu właśnie na wysokie koszty. Realizowane w tej chwili zadanie (Nowy Duninów) finansowane jest z budżetu gminy oraz w części z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500 tys. zł). Wkład każdego z mieszkańców to kwota 1300 zł, która pokrywa koszty przyłączenia do sieci głównej.

Wykonawca kontynuuje prace. W związku z tym, mieszkańcy ul. Włocławskiej (od strony parku), którzy uregulowali należność, mogą wystąpić o wykonanie przyłącza.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel.: 24 261 02 36 wew. 110 lub 600 970 780.

Łącznie w pierwszym etapie budowy, tj. w Nowym Duninowie wykonanych zostanie ok. 120 przyłączy.

Wykonawcą jest Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński za kwotę 1.527.800,00 zł.

Go to Top