Aktualności

Gazyfikacja. Informacja wójta.

Informacja – Komisja Rozwoju Gospodarczego

Realizacja inwestycji

Idź po fundusze europejskie.

punkt info_ueSamorząd gminy Nowy Duninów od wielu lat korzysta z funduszy unijnych. Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, odrestaurowane parki, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, drogi, etc. To wymierny efekt, mocno odczuwalny przez naszych mieszkańców, umiejętnego wykorzystywania możliwości, jakie daje nam członkostwo w UE. Coraz częściej, choć nie tak często jakbyśmy tego oczekiwali, o dofinansowanie ze środków UE sięgają nasi przedsiębiorcy, a warto.

W związku z powyższym podjęliśmy współpracę z Lokalnym Punktem Informacji Funduszy Europejskich działających w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zachęcam wszystkich Państwa do skorzystania z porad fachowców, którzy tam pracują i którzy na co dzień zajmują się dotacjami unijnymi. Będzie można dowiedzieć się m.in. o możliwościach wsparcia z przeznaczeniem na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Mirosław Krysiak

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nowy Duninów na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, w sali nr 8 (sala obrad) w dniu 27.03.2018 r. (wtorek) w godzinach 10:30 – 13:30.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację.

Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

XXV sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130) zawiadamiam, że zwołuję XXV sesję Rady Gminy Nowy Duninów w kadencji 2014-2018, na dzień 23 lutego 2018r. (piątek) godz. 1000, w sali obrad urzędu gminy w Nowym Duninowie.

/-/ Andrzej Pietrzak

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów

Czytaj więcej – pobierz plik pdf.

sesja_017_2017_11_10_org_km_534

Będzie budowa ul. Parcelowej i nie tylko

Z końcem grudnia 2017 r. wójt złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego dwa wnioski o dofinansowanie budowy dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wszystko wskazuje na to, że otrzymamy dofinansowanie na budowę ul. Parcelowej w Nowym Duninowie.

Przypomnieć warto, że w listopadzie 2016 r. powstał Społeczny Komitet Mieszkańców ds. przebudowy wschodniego odcinka ul. Parcelowej w Nowym  Duninowie, którego zespół roboczy w składzie:

 1. Przewodnicząca – Ewa Romańska
 2. V-ce przewodniczący – Andrzej Szymborski
 3. Sekretarz – Waldemar Zawadzki
 4. Członka zespołu – Zdzisław Pielat
 5. Członka zespołu – Piotr Milczarski

ściśle współpracuje z wójtem.

W ubiegłym tygodniu dotarła też do nas informacja, że dwa złożone przez wójta do Marszałka Województwa Mazowieckiego wnioski o pomoc finansową  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Możemy przygotowywać się do: „Budowy wiaty rekreacyjnej z urządzeniem terenu w miejscowości Nowy Duninów” i „Wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś.”

Czekamy na rozstrzygnięcia dot. m.in. zagospodarowania plaży w Soczewce.

 

Rok 2017 w OSP Nowy Duninów zamknięty

2018-02-21_122556


OSP Nowy Duninów wpisane jest mocno w historię Nowego Duninowa. Trudno sobie wyobrazić dzień, kiedy zabrakłoby ich. Tym bardziej cieszy fakt, że tak wiele ludzi wspiera ich, na czele z samorządami: województwa mazowieckiego, powiatu płockiego i gminy Nowy Duninów.

W minioną sobotę strażacy z Nowego Duninowa, tak jak zapowiadali, spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.:

Młodszy brygadier Mariusz Fijałkowski dowódca JRG 2 w Płocku, Mirosław Krysiak wójt gminy Nowy Duninów, Andrzej Pietrzak Przewodniczący Rady gminy Nowy Duninów, Radni Rady Powiatu Płockiego z terenu gminy Nowy Duninów, Mariusz Obszyński i Andrzej Kopera reprezentujący Komendę Miejską Policji w Płocku, Przedstawiciele GKS „Fala” Nowy Duninów oraz Koła Emerytów i Rencistów w Nowym Duninowie, Ewa Romańska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie, Teresa Michalska sołtys sołectwa Nowy Duninów, Marek Szymański Prezes OSP Dzierzązna, jednocześnie Radny Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele gminnych struktur OSP: Krzysztof Keplin Komendant, Andrzej Garwacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej no i wspomniany już Mirosław Krysiak – także w roli Prezesa Zarządu Gminnego

Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Mirosław Świetlik. Zostało przyjęte jednogłośnie. Plan finansowy na rok 2017 został zrealizowany, plan działalności na rok 2018 przyjęty.

2018-02-21_122746


Obecny na Zebraniu wójt gminy Mirosław Krysiak, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, podziękował strażakom za wielkie zaangażowanie i pogratulował wzorowego zamknięcia minionego roku oraz umiejętności współpracy, która owocuje sponsorskim wsparciem jednostki. Na rok 2018 zapowiedział nowe rozwiązania w kwestii dofinansowania działań wszystkich OSP. Jednym z takich rozwiązań będzie przejęcie przez gminę zobowiązań finansowych za zużyty prąd. Są to niewielkie kwoty, ale dla jednostek znaczne obciążenie. Bywa, że strażacy ochotnicy muszą zarządzać zbiórkę funduszy z prywatnych budżetów na opłacenie rachunków. Zasadność takiego rozwiązania wspiera fakt, że wszystkie trzy strażnice pełnią wyjątkowe funkcje społeczne. Sale użyczane są nieodpłatnie członkom innych organizacji. Są to niejako świetlic wiejskich.

Jeszcze jedną dobrą wiadomością przekazaną przez Wójta jest ta dotycząca ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej, który w roku 2018 wzrośnie z 9 zł za godzinę na 12 zł (stawka przyjęta uchwałą Rady Gminy).

Obecny na spotkaniu przedstawiciel PSP Młodszy brygadier Mariusz Fijałkowski szeroko mówił o współpracy PSP z OSP Nowy Duninów, ale także podkreślił wysokie noty, jakie osiągnęły wszystkie nasze jednostki w zakresie gaszenia pożarów w lasach. Chodzi tu szczególnie o znajomość terenu, na którym działają. Podkreślił też wysokie kwalifikacje strażaków z Nowego Duninowa, które stale poszerzają.

Zarówno przedstawiciel PSP jak i policjanci przypominali o akcjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa zarówno pożarowego jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak zawodowi strażacy jak i policjanci na co dzień współpracują z OSP. Z sobotnich  wypowiedzi wynika, że współpraca ta pozostaje na wysokim poziomie. Także dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników.

O dobrej współpracy z OSP mówili też pozostali goście, podkreślając wkład w lokalne życie społeczne i edukację. Współpraca, jak z samej definicji wynika, działa w obie strony więc i strażacy podziękowali za wsparcie ich działań.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt działalności OSP w Nowym Duninowie – zaangażowanie młodzieży, które zaowocowało powstaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tej chwili lista członków MDP obejmuje 18 osób. W 2017 r szeregi młodzieżówki opuściło dwoje członków przechodząc, z racji osiągniętego wieku, do OSP. Gratulacje.

Gratulacje kierujemy również do druhów, którzy z rąk Mirosława Krysiaka odebrali odznaki za wysługę lat. Są to: Ryszard Keplin – 35 lat w OSP, Zbigniew Kwiatkowski – 15 lat w OSP, Bartosz Misiak i Hubert Pietruszewski – 5 lat w OSP.


2018-02-21_122235


Środki, dzięki którym działają wszystkie OSP, to przede wszystkim środki z budżetu gminy i dotacje, o które wnioskuje wójt gminy. „Tylko montaż finansowy, czyli środki z kilku źródeł, są w stanie zapewnić funkcjonowanie naszych OSP – mówi wójt. W świetle ostatnich zmian w zakresie finansowania OSP wytyczonych przez rząd, wsparcie Starosty Płockiego, czy Marszałka Województwa warunkują „być albo nie być” strażaków ochotników. Szczególnie dotyczy to mniejszych jednostek, które nie działają w systemie KSRG. Dla samorządu gminy wszystkie organizacje społeczne działające na rzecz naszych mieszkańców są ważne i wspieramy je tak finansowo jak i merytorycznie, Strażacy zajmują wśród nich miejsce szczególne, bo bywa, że narażają własne zdrowie niosąc pomoc innym. Należy im się szacunek wszystkich nas i taki w lokalnych środowiskach mają. Tym wszystkim druhom, którzy wyjeżdżają do akcji, życzę spokojnych powrotów. Oby ich było tyle, ile wyjazdów. Nam wszystkim natomiast życzyć wypada, byśmy nigdy nie musieli ich wzywać.”

Podsumowując – budżet 2017 OSP Nowy Duninów zamknięty, ale warto wspomnieć jeszcze o dwóch źródłach dochodu. W minionym roku OSP Nowy Duninów pozyskała dodatkowe środki z wynajmu sali w kwocie 2680,00 zł. Za sprawą Radnej Powiatu Płockiego Ewy Kowalak kurs komputerowy zorganizowano właśnie w ich strażnicy. Stąd dodatkowy wpływ, który w budżecie każdej jednostki byłby znaczący. Z 1% podatku wpłynęło do budżetu 313 zł. Tu mała prośba druhów strażaków do  wszystkich Państwa – przy rozliczaniu PIT-ów za 2017 r weźcie pod uwagę przekazanie 1% na OSP.


2018-02-21_123039

 

Mazowsze – nasze Mazowsze


Mazowsze Serce Polski – poczytaj: https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/

Pieniądze na zabytki

Gospodarka wodno – ściekowa

Trwa posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, w którym udział bierze Wójt Gminy.

Przedmiotem jest m.in. analiza gospodarki wodno – ściekowej w 2017 r. oraz inwestycje.


komisja_rg0218_534

 

Sprawozdania za 2017 rok

Walne zebrania sprawozdawcze w naszych organizacjach pozarządowych sukcesywnie organizowane są od grudnia ubiegłego roku. I tak jako pierwsi zorganizowali Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Emeryci i Renciści z Koło w Nowym Duninowie. Zebranie odbyło się 7 grudnia i połączone było ze spotkaniem opłatkowym.

Jeśli idzie o wybory do Zarządu wielkich zmian nie ma. Najwyraźniej dotychczasowy członkowie Zarządu spisują się bardzo dobrze, a zaufanie do nich nie maleje.

Obecnie skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:

 1. Teresa Milczarska
 2. Arkadiusz Misiak
 3. Zofia Jaskuła
 4. Bożena Kopeć
 5. Janusz Waśniewski

Tradycyjnie, lokalu na zorganizowanie spotkania użyczyli strażacy z  Nowego Duninowa.

W LKS “Wisła” Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyło się w Sali Urzędu Gminy. Sprawozdanie złożył Zarząd oraz z przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna. Sprawozdania zostały przyjęte, a Zarząd, w którym zasiada 11 członków stowarzyszenia, uzyskał absolutorium.

Szczególne podziękowania skierowane były do Wójta i Radnych. Działalność bowiem Klubu ściśle wiąże się z powierzanym przez samorząd do realizacji Stowarzyszeniu zadaniem w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Sprawozdanie z wydatkowania tych środków (w roku 2017 było to 66.500,00 zł) jest obligatoryjne i złożone było do wójta w ustalonym terminie.

Podziękowano również Radnej Rady Powiatu Pani Ewie Kowalak, która mocno wspierała w roku 2017 działalność Klubu. Na jej ręce natomiast Staroście Płockiemu Mariuszowi Bieńkowi, który w minionym roku również przekazał środki na działania w zakresie sportu i rekreacji.

BANER_ALBUM

W obu Zebraniach uczestniczył Wójt Gminy – w Kole jako gość, w Klubie jako członek stowarzyszenia.

Zarówno goście, jak i członkowie organizacji na obu spotkaniach podkreślali wartość jaką niesie ze sobą współpraca wielu środowisk, także z samorządem gminy, który wspiera działalność organizacji tak w formie finansowej, jak i pozafinansowej.

Jednocześnie obie organizacje deklarują zintensyfikowanie działań, także w zakresie obszaru na jakim działają. Szczególne deklaracje padły u seniorów. W roku 2018 będą organizowane różnego rodzaju spotkania poza Nowym Duninowem z wykorzystaniem zaplecza lokalowego w Soczewce, Lipiankach, Karolewie itd. Jednocześnie zapraszają do swego grona osoby spoza Nowego Duninowa i najbliższej okolicy.

Kolejne to Walne Sprawozdawcze w OSP: w Nowym Duninowie 17 lutego 2018 r., w Dzierząznie 24 lutego i 3 marca w Lipiankach. Na początek marca Walne Sprawozdawcze zapowiada również GKS “Fala” Nowy Duninów.


KILKA PAMIĄTKOWYCH ZDJĘĆ – WEJDŹ

Usuń bezpiecznie azbest

azbest_534


Więcej informacji udzieli Państwu Pani Hanna Bińkowska pod nr tel. 24/2610236 wew. 112.

Sięgnij po Laur Marszałka

laur_marszalkaTo już XI edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. Do konkursu mogą stanąć zarówno przedsiębiorcy, osoby fizyczne jak i organizacje zajmujące się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami (np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych). Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Zgłoszenia można składać do 28 lutego 2018 r.

Więcej na mazovia.pl

 

I Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego

14 lutego 2018 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie GKS “FALA” Nowy Duninów zorganizował I Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Nowy Duninów Mirosława Krysiaka w kategoriach: ŻAK i SKRZAT.

146_2018_02_14_org_kmW Turnieju wzięli udział zawodnicy z 5 klubów:

Opiekun Arkadiusz Rutowski

 1. GKS FALA NOWY DUNINÓW

Opiekun Piotr Milczarski

 1. MLUKS NADWIŚLANIN PŁOCK

Opiekun Aneta Kacprzak

 1. SLKS OLIMPIJCZYK JEŻEWO

Opiekun Andrzejem Nadrowski

Arkadiusz Sadowski

 1. UKS SANNIKI

Opiekun Anna Rączka


Ci, którzy konta na fb nie mają, TU mogą obejrzeć pamiątkowe zdjęcia z Turnieju – WEjDŹ


Turnieje tenisa stołowego są emocjonujące nie tylko dla zawodników. Tym razem nie było inaczej. Dzieciaki, prócz tego, że świetnie się bawiły, walczyły przy stołach do końca, a i kibice nie przysypiali.

Zawodnicy Fali, choć trenują od niedawna, poradzili sobie świetnie. Klasyfikacja końcowa w załączeniu - pobierz plik pdf.

Było trochę łez, niepewności, jednak na koniec uśmiechy na twarzach pojawiły się u wszystkich. Dyplomy wręczali Wójt Gminy Mirosław Krysiak, Dyrektor SP Ewa Romańska oraz Prezes GKS Fala Nowy Duninów Andrzej Szymborski. Co prawda ze statuetkami wydarzył się mały wypadek, ale Prezes “Fali” ten incydent na pewno zrekompensuje zawodnikom.


Wszystkim uczestników gorąco pozdrawiam, a młodym zawodnikom życzę takiego zapału jak wczoraj i gratuluję startu w Turnieju Walentynkowym. Objęcie patronatem takich wydarzeń, to dla mnie zaszczyt.

Od wielu lat, wraz z kolegami samorządowcami, wspieramy inicjatywy sportowe i mam nadzieję, że oba kluby sportowe funkcjonujące w naszej gminie będą rozwijały swoją działalność nie tylko w obszarach piłki nożnej i tenisa stołowego, ale także w zakresie rekreacji i promocji innych aktywnych form wypoczynku. Wiem, że GKS “Fala” wiele potrafi i wiele jeszcze może zdziałać w tym zakresie.

pozdrawiam

Mirosław Krysiak

 

 

Emerytem być.

043_2018_02_13_org_kmSeniorzy zrzeszeni w duninowskim Kole Emerytów i Rencistów mają się świetnie. Czasem gościmy u nich. Odwiedzamy też studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęciach. Od czasów działania Koła Gospodyń Wiejskich nie było tak szerokiej oferty dla seniorów i tak dużego wsparcia ze strony samorządu gminy.

Ostatnie z nimi spotkania to Dzień Babci i Dziadka, na który zaproszenie otrzymali seniorzy niezrzeszeni oraz spotkanie ostatkowo – walentynkowe. I tu uwaga – przyjęto dwie nowe członkinie: Panią Grażynę i Panią Elżbietę. Przywitano je szampanem i wielkimi brawami. Na prośbę Zarządu legitymację wręczył Wójt Gminy.

Oto kilka fotek z ostatnich spotkań – wejdź do galerii

Go to Top